Kreativna Evropa

PODRŠKA I SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE I AUDIOVIZELNOG SEKTORA
Adresa

Ministarstvo kulture Crne Gore, Njegoševa, 81250 Cetinje

Telefon:

+382 20 410 100

Aktivni pozivi

Aktivni pozivi

Kreativna Evropa

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i Media objedinjeni u jedan program. Kao okvirni program Evropske unije definisan je za period 2014-2020, a sada za period 2021-2027.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta informiše da je Evropska agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila pozive za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Kreativna Evropa 2021-2027, i to za tri kategorije evropskih projekata saradnje.

Konkurs za evropske projekte saradnje ima za cilj pospješivanje međunarodne dimenzije u stvaranju i promociji umjetnika i umjetničkih djela, kao i inovativni pristup u implementaciji aktivnosti u kulturnom i kreativnom sektoru i podrazumijeva sve oblasti kulturnog stvaralaštva i kulturne baštine. Konkurs sa ukupnim budžetom od preko 68 miliona eura je raspisan za tri kategorije:

– Manji projekti saradnje: minimum tri partnera iz tri različite zemlje; maksimalni iznos EU granta 200.000 eura, sufinansiranje EU 80%;

– Srednji projekti saradnje: minimum pet partnera iz pet različitih zemalja; maksimalni iznos EU granta 1.000.000 eura, sufinansiranje EU 70%;

– Veći projekti saradnje: minimum deset partnera iz deset različitih zemalja; maksimalni iznos EU granta 2.000.000 eura, sufinansiranje EU 60%.

Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 31. mart 2022. godine u 17:00 časova.

Dodatno, objavljen je i poziv za promociju medijske pismenosti koji ima za cilj promociju intersektorske saradnje i prilagođavanje strukturnim i tehnološkim promjenama sa kojima se suočavaju mediji, istovremeno pospješujući slobodu i pliralizam medija, kvalitetno novinarstvo i medijsku pismenost. Prihvatljivi su projekti koji imaju makar tri partnera iz tri različite države učesnice programa, u kojima učestvuju neprofitni, privatni ili javni mediji, kao i ostale organizacije koje se bave medijskim informisanjem, sa maksimalnim trajanjem 24 mjeseca. Ukupan budžet poziva je 2.4 miliona eura.

Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 06. april 2022. godine u 17:00 časova.

Više informacija o pozivima možete pronaći na linku: https://bit.ly/3302J7e ili se obratiti Desku za Kreativnu Evropu na email adresu: milena.raznatovic@mpnks.gov.me.

Cilj Kreativne Evrope je i povećanje konkurentnosti kulturnih sektora, te podrška njihovom radu na aktivnostima koje su zelenije, te u većoj meri digitalne i participativne. Posebna pažnja posvećena je jačanju vitalnosti i oporavku kulturnih i kreativnih sektora, s obzirom na pandemiju COVID-19.

Mjere iz programa Kreativna Evropa uključuju: program podrške za prevođenje književnih djela i proširenje partnerstava u području izdavaštva, nagrade EU u oblasti književnosti, muzike, arhitekture i kulturne baštine, inicijative “Evropska prijestonica kulture” i “oznaka evropske baštine”, zatim povećanje dostupnosti i vidljivosti evropskih audiovizuelnih djela i izvan granica putem različitih platformi, laboratorija kreativnih inovacija u okviru koje se podstiču inovativni pristupi stvaranju, distribuciji i promovisanju sadržaja u različitim sektorima, kao i promovisanje medijske pismenosti, pluralizma i slobode medija kao evropskih vrijednosti.

Potprogram Media

Potprogramom Media u okviru programa Kreativna Evropa podupiru se razvoj i distribucija filmova i audiovizuelnih djela na međunarodnom nivou, doprinosi njegovanju talenata i upravlja ciljanim mjerama za poboljšanje medijske pismenosti, pluralizma i slobode medija. Tim potprogramom biće nastavljeno i promovisanje evropske kulturne i jezične raznolikosti.

Potprogram Media biće usmeren na: podsticanje saradnje u cijelom lancu vrijednosti i na nivou EU kako bi audiovizuelna preduzeća i evropski sadržaji dobili na vidljivosti u svijetu, njegovanje talenata, te širenje učešća i saradnje među zemljama, podrška korišćenju novih tehnologija kako bi se iskoristio sav potencijal digitalne transformacije, podsticanje ekologizacije tih sektora i uključivanje društvenih ciljeva, kao što su ravnoteža polova i raznolikost.

Aktivnosti podrške potprograma Media podeljene su u četiri tematske celine:

sadržaj – podsticanje saradnje i inovativnosti u stvaranju i produkciji visokokvalitetnih djela,

poslovanje – promovisanje poslovnih inovacija, konkurentnosti, prilagodljivosti i talenata kako bi se evropska industrija ojačala u odnosu na globalne konkurente,

publika – povećanje dostupnosti i vidljivosti djela njihovoj potencijalnoj publici putem distributivnih kanala i inicijativa za razvoj publike,

politika – podrška foruma za političku raspravu/razmjenu, studija i izvještaja, kao i promovisanje informativnih aktivnosti.

Potprogram Kultura

Potprogram Kultura sastoji se od: horizontalnih aktivnosti koje obuhvataju sve kulturne i kreativne sektore (podrška za projekte kulturne saradnje, mreže strukovnih organizacija, platforme za
promovisanje evropskih umjetnika i djela, individualne programe mobilnosti), sektorske podrške kao dopuna horizontalnim aktivnostima u muzici, izdavaštvu, kulturnoj baštini i arhitekturi i drugim sektorima, te posebnih aktivnosti za nagrađivanje i promovisanje izvrsnosti i kreativnosti, kao što su nagrade za književnost, muziku, arhitekturu i kulturnu baštinu, Evropske prestonice kulture i oznaka evropske baštine.

Glavne novosti potprograma Kultura, kako je izdvojeno, uključuju: veći fokus na evropskom transnacionalnom stvaralaštvu, cirkulaciji djela i inovacijama u kulturnim i kreativnim sektorima, lakši pristup sredstvima iz programa Kreativna Evropa zahvaljujući višim stopama sufinansiranja, program mobilnosti po mjeri za umetnike i radnike u kulturi, te aktivnosti usmerene na sektorske potrebe u muzici, književnosti, arhitekturi, kulturnoj baštini, dizajnu, modi i kulturnom turizmu.

Kreativna Evropa vijesti

Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Poziv za stažiranje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) poziva studente da se prijave za stažiranje u ovoj organizaciju i na taj način unaprijed svoje analitičke i tehničke vještine u međunarodnom okruženju.   Rok za prijavu je 31.avgust 2022.godine.     Deteljnije o pozivu i načinu prijave [...]
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA CRNE GORE NA TEMU „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU“ Predstavnice Ministarstva prosvjete danas su održale sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore prof dr. Veselinom Mićanovićem i prof dr. Dijanom Vučković, kako bi precizirali dinamiku rada u pogledu redefinisanja ishoda učenja u visokom obrazovanju za studijske programe nivoa obrazovanja 6 do [...]
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti
NAJAVA: Regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti 23. i 24. juna u hotelu „Aleksandar“ u Budvi, održaće se dvodnevni  regionalni sastanak radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti. “Project 101074824 – EPALEME2022” podržava razvoj regionalne inicijative za unapređenje medijske pismenosti [...]