Aktuelnosti

Aktuelnosti

Realizovani okrugli stolovi u okviru „Montenegrin Youth Action-Youth Wiki“ projekta

U okviru ‘Montenegrin Youth Action – Youth Wiki’ projekta koje implementira Ministarstvo prosvjete  u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i asocijacijom nevladinih udruženja ‘Mreža za mlade Crne Gore’, u periodu od 17.10-24.11 održana je serija okruglih stolova na temu „Promocija mehanizama za učešće mladih i sprovođenje omladinskih politika u Crnoj Gori“.

Cilj okruglih stolova je uspostavljanje boljeg dijaloga sa mladima, ali i kvalitetnije saradnje sa svim relevantnim partnerima koji se bave pitanjima i pravima mladih. Ovi događaji su okupili predstavnike lokalnih samouprava koji su uključeni u strateško kreiranje politika za mlade na lokalnom nivou, podmlatke političkih partija, predstavnike nevladinih udruženja i mlade.

Na događajima koji su organizovani u Kotoru, Bijelom Polju i Podgorici, kroz dijalog sa predstavnicima lokalne samouprave, nevladinih udruženja i mladih, došlo se  do prijedloga koji će se iskoristiti za kreiranje Nacionalne strategije za mlade za petogodišnji period.

Takođe su prezentovani svi aktuelni mehanizmi učešća mladih, ali i sve ono što Ministarstvo prosvjete radi na tom polju, kako bi mladima približili taj sistem i upoznali ih sa njihovim pravima i na koji način ih mogu ostvariti.

Na događajima je prezentovana i Baza podataka svih zaintertesovanih aktera koji se bave omladinskom politikom. Baza će obuhvatiti nevladine organizacije koje u svom fokusu imaju rad sa mladima, listu trenera i istraživača za oblast mladih, kao i listu službenika zaduženih za omladinsku politiku na lokalnom i nacionalnom nivou. Povezivanje svih zainteresovanih strana vodi opštem cilju: promocija i unapređenje omladinskih politika i praksi.

Projekat “Youth Wiki” je finansijski podržan od stane Evropske komisije.