Svi programi

Priprema Baze podataka ključnih partnera za omladinske politike

Informacije o mogućnostima

Europe encyclopedia of National Youth Policies – Youth Wiki je online platforma koja predstavlja informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja.

EVROPSKA AGENDA ZA UČENJE ODRASLIH

Učenje i obrazovanje odraslih

U Evropskoj agendi za učenje odraslih naglašava se potrebua za povećanjem učešćea odraslih u formalnom, neformalnom i informalnom učenju.

EUROPASS

Mobilnost i karijera

Glavna karakteristika Europass-a je Internet platforma koja pojedincima i organizacijama pruža informacije o mogućnostima učenja, kvalifikacijama, smjernicama i vještinama.

HEInnovate

Alati za učenje

HEInnovate okvir za usmjeravanje nudi univerzitetima mogućnost da ispitaju svoje inovacijske i poduzetničke sposobnosti kroz samorefleksiju u jednoj ili nekoliko od osam dimenzija.

SELFIE internet alat

Alati za učenje

SELFIE (“Samorazmišljanje o efektivnom učenju podsticanjem koriščenja inovativnih obrazovnih tehnologija”) je besplatan,višejezički, internet alat za samorefleksiju koji pomaže školama u razvoju digitalnih kapaciteta.

SEG

Obrazovanje odraslih

School Education Gateway je evropska internet platforma za školsko obrazovanje. Dostupna je na 23 jezika EU, a ima za cilj pružanje svih relevantnih informacija za učenje, profesionalni razvoj,”peer” podršku i umrežavanje, zajedničke projekte i mogućnosti za mobilnost, obrazovne politike itd.

Horizont Evropa

Informacije o mogućnostima

Horizont Evropa je ambiciozan program za istraživanje i inovacije sa budžetom u iznosu od 100 milijardi eura koji je nasljednik programa Horizont 2020. Evropski parlament i Savjet su postigli politički dogovor o programu Horizont Evropa.

Kreativna Evropa

Informacije o mogućnostima

Kreativna Evropa  je program Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora.